Deklaracja dostępności Strona WWW Filharmonii Zabrzańskiej

Filharmonia Zabrzańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona WWW Filharmonii Zabrzańskiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Test przeprowadzono przez Europeam Intern Inclusion Initiative i wykazał że strona spełnia wymagania w 79.59%.

Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby z problemami wzroku.

Ułatwienia:

 • Powiększenie i pomniejszenie tekstu tekstu
 • Strona czarno-biała
 • Wysoki kontrast
 • Odwrotne kolory
 • Jasne tło
 • Odkreślenie odnośników
 • Czytelne czcionki

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia i grafiki, do których nie dodano opisów alternatywnych
 • Nagranie wideo na stronie głównej nie zawiera dźwięku
 • Napisy do filmów nie zawierają informacji o wszystkich ważnych dźwiękach w filmie
 • Materiały wideo nie mają audiodeskrypcji
 • Brak możliwości uruchomienia niektórych funkcji bez myszki, które nie powinny wpływać na dostępność zasadniczej zawartości strony;

Wyłączenia

 • Na stronie mogą się znajdować dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku, które mogą nie spełniać wymogów dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Wolski.
 • E-mail: filharmonia@filharmonia.zabrze.pl
 • Telefon: 887 046 552

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Filharmonii Zabrzańskiej
 • Adres: Filharmonia Zabrzańska
  41-800, Zabrze
  Park Hutniczy 7
 • E-mail: filharmonia@filharmonia.zabrze.pl
 • Telefon: 32 271 47 17

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

 1. Podmiot zapewnia w tym budynku wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne
 2. Podmiot zastosował w tym budynku rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych
 3. Podmiot zapewnia w tym budynku informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy
 4. Podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku osobie korzystającej z psa asystującego
 5. Podmiot zapewnia w przypadku tego budynku osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób
Skip to content